In de wetstekst wordt een hoop uitgelegd over welke voorwerpen er onder de wet Wet Wapens en Munitie vallen en welke niet, wat niet mag en welke uitzonderingen er zijn. Hier onder halen we enkele wetsartikelen aan die van belang zijn voor de aanschaf van bepaalde artikelen.

Producten die onder categorie 1 vallen verkopen wij niet. Slechts een aantal producten die wij verkopen vallen onder categorie 4. Alle producten die niet onder categorie 1 of 4 vallen mag je bezitten, verhandelen en bij je dragen, tenzij lokale verordeningen dat verbieden.


Wet Wapens en Munitie, Artikel 1

Let bij dit artikel op het verschil tussen vervoeren en dragen.

 • 9°. vervoer van een wapen: het op de openbare weg of andere voor het publiek toegankelijke plaatsen bij zich hebben van een wapen dat zodanig is verpakt, dat het niet voor onmiddellijk gebruik kan worden aangewend; vervoer van munitie: het op de openbare weg of andere voor het publiek toegankelijke plaatsen bij zich hebben van munitie;
 • 10°. dragen van een wapen: het op de openbare weg of andere voor het publiek toegankelijke plaatsen bij zich hebben van een wapen anders dan voor vervoer in de onder 9° bedoelde zin;

Wet Wapens en Munitie, Artikel 2

Categorie I

 • 1°. stiletto’s, valmessen en vlindermessen;
 • 2°. andere opvouwbare messen, indien:
  • a. het lemmet meer dan een snijkant heeft; of
  • b. de lengte in opengevouwen toestand langer dan 28 cm is;
 • 3°. boksbeugels, ploertendoders, wurgstokken, werpsterren, vilmessen, ballistische messen en geluiddempers voor vuurwapens;
 • 4°. blanke wapens die uiterlijk gelijken op een ander voorwerp dan een wapen;
 • 5°. pijlen en pijlpunten bestemd om door middel van een boog te worden afgeschoten, die zijn voorzien van snijdende delen met de kennelijke bedoeling daarmee ernstig letsel te kunnen veroorzaken;
 • 6°. katapulten;
 • 7°. andere door Onze Minister aangewezen voorwerpen die een ernstige bedreiging van personen kunnen vormen of die zodanig op een wapen gelijken, dat zij voor bedreiging of afdreiging geschikt zijn.

Categorie IV

 • 1°. blanke wapens waarvan het lemmet meer dan een snijkant heeft, voor zover zij niet vallen onder categorie I;
  • Een dichtklappend mes met een lemmet meer dan 1 snijkant heeft valt onder categorie I, dus die zijn bij wet verboden. Een zaagtanding wordt hierbij ook als snijkant gezien.
  • Een mes met vaststaand lemmet en meerdere snijkanten valt onder categorie IV.
 • 2°. degens, zwaarden, sabels en bajonetten;
 • 3°. wapenstokken;
 • 4°. lucht-, gas- en veerdrukwapens, behoudens zulke door Onze Minister overeenkomstig categorie I, sub 7°, aangewezen die zodanig gelijken op een vuurwapen dat zij voor bedreiging of afdreiging geschikt zijn;
 • 5°. kruisbogen en harpoenen;
 • 6°. bij regeling van Onze Minister aangewezen voorwerpen die geschikt zijn om daarmee personen ernstig lichamelijk letsel toe te brengen;
 • 7°. Voorwerpen waarvan, gelet op hun aard of de omstandigheden waaronder zij worden aangetroffen, redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij zijn bestemd om letsel aan personen toe te brengen of te dreigen en die niet onder een van de andere categorieën vallen.

Wet Wapens en Munitie, Artikel 26

 • 1. Het is verboden een wapen of munitie van de categorieën II en III voorhanden te hebben.
 • 2. Het eerste lid is niet van toepassing op personen die houder zijn van:
  a. een verlof als bedoeld in artikel 28, eerste lid, van de wet, voor zover dit verlof reikt; of
  b. een jachtakte als bedoeld in de Flora- en faunawet, voor wat betreft voor de jacht en beheer en schadebestrijding bestemde wapens en munitie van categorie III, die in de jachtakte zijn omschreven.
 • 3. Onze Minister kan bij regeling vrijstelling van het verbod van het eerste lid voor wapens of munitie van categorie III verlenen met betrekking tot jagers en sportschutters, die hun vaste woon- of verblijfplaats buiten Nederland hebben.
 • 4. Onze Minister kan ten aanzien van de personen bedoeld in het tweede lid regels vaststellen met betrekking tot:
  a. de medische geschiktheid en vaardigheid in het omgaan met wapens;
  b. de vereiste kennis op het terrein van wapens; en
  c. het aantal wapens dat zij ten hoogste voorhanden mogen hebben.
 • 5. Het is personen die de leeftijd van achttien jaren nog niet hebben bereikt verboden een wapen van categorie IV voorhanden te hebben.
 • 6. Onze Minister kan bij regeling vrijstelling van het verbod van het vijfde lid verlenen in het kader van in verenigingsverband beoefende sporten of door Onze Minister aangewezen recreatieve activiteiten in daartoe gevestigde bedrijven waarin wapens worden gedragen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, categorie IV, onderdeel 4° en onderdeel 5° met betrekking tot kruisbogen.

Wet Wapens en Munitie, Artikel 27

 • 1. Het is verboden een wapen van de categorieën II, III en IV te dragen.
 • 2. Het eerste lid is niet van toepassing op personen die:
  a. houder zijn van een verlof als bedoeld in artikel 29, voor zover dit verlof reikt; of
  b. op grond van artikel 26, tweede lid, voor de jacht en beheer en schadebestrijding bestemde wapens voorhanden mogen hebben, voor wat betreft het terrein waar zij tot de jacht en beheer en schadebestrijding gerechtigd zijn.
 • 3. Onze Minister kan bij regeling vrijstelling van het verbod van het eerste lid voor wapens van de categorieën III en IV verlenen met betrekking tot:
  a. optochten; en
  b. studenten-weerbaarheidsverenigingen.
 • 4. Onze Minister kan bij regeling vrijstelling van het verbod van het eerste lid voor wapens van categorie IV verlenen met betrekking tot:
  a. ceremoniële wapens; en
  b. recreatieve activiteiten.

Wet Wapens en Munitie, Artikel 31

 • 1. Het is verboden een wapen of munitie van de categorie ën II en III over te dragen.
 • 2. Het eerste lid is niet van toepassing op het overdragen aan personen die gerechtigd zijn het wapen of de munitie voorhanden te hebben.
 • 3. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid is het verboden een wapen van categorie III over te dragen zonder inontvangstneming van het in artikel 32 bedoelde verlof tot verkrijging.
 • 4. Het is verboden een wapen van categorie IV over te dragen aan een persoon die de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt.
 • 5. Bij regeling van Onze Minister kan vrijstelling van het verbod van het vierde lid worden verleend in het kader van in verenigingsverband beoefende sporten.

Dus wat betekend dit voor u, de consument?

Heel kort gezegd houdt het in dat producten van categorie IV alleen door personen van 18 jaar en ouder gekocht, vervoerd en gebruikt mogen worden. Producten die niet onder een van de categorieën van de Wet Wapens en Munitie vallen mogen door iedereen verhandeld, gekocht en gedragen worden.

Maar ook hier is een uitzondering op: De plaatselijke verordening. Dit betekend dat het dragen van bijvoorbeeld een mes uit categorie IV of geen categorie door een plaatselijke verordening verboden kan zijn. Dit is vaak het geval in uitgaansgebieden of bij evenementen.

Deel dit product: