Phantomleaf Python Poncho G2 Wasp II Z3B

 259.95

De PHANTOMLEAF® Python Poncho G1 Wasp II Z3B verbergt meer functies dan op het eerste gezicht te zien zijn. Poncho, net, wrap en nog meer.

Alvast reserveren, product komt snel weer binnen.

Categorie: Artikelnummer: PL-Pyton-PonchoG1-Z3b Tag:
Phantomleaf Logo
Deel dit product:

Beschrijving

De PHANTOMLEAF® Python Poncho G1 Wasp II Z3B verbergt meer functies dan op het eerste gezicht duidelijk is: enerzijds kan hij gedragen worden als een klassieke poncho: hij kan aan de zijkanten worden gesloten met grote, met handschoen te bediende knopen.

De top bestaat uit een anatomisch gesneden capuchon die met elastische trekkoorden aan het hoofd kan worden bevestigd zodat deze alle bewegingen volgt en het zicht niet belemmert.
Een gezichtssluier die in de nek kan worden opgeborgen, kan met een trekkoord aan een optronisch apparaat worden bevestigd zonder de werking ervan te belemmeren of door de wind te worden weggeblazen. Door het extra lichte ontwerp kan het door de gezichtssluier heen worden waargenomen. Tegelijkertijd wordt de gatschaduw tussen de waarnemer en de optronica verminderd.

Als de poncho in beweging moet worden gebruikt, kan deze vooraan in het midden worden dichtgeknoopt met een knoop naar binnen (!). Dit voorkomt opstappen / verstrikt raken in de begroeiing.
Als de poncho moet worden gebruikt om een ​​stilstaande precisieschutter met een lang wapen te camoufleren, kan in het midden vooraan een knoppenbalk worden geopend waardoor het telescopisch vizier omhoog komt en kan deze worden gecamoufleerd met de gezichtssluier zoals hierboven beschreven. De poncho kan ook aan de voorkant met een lus aan het geweer worden bevestigd. Als de zijkoppen nu geopend zijn, bedekt de poncho de hele schutter, het lange wapen en alle schaduwen.
Evenzo kan het, wanneer het wordt losgeknoopt, fungeren als een snel camouflagedoek of zeildoek. Verder kunnen met de knoppen meerdere poncho’s met elkaar worden verbonden, zodat er een groter zeildoek ontstaat.

Alle buitenranden inclusief de kap zijn extra contourbrekend bewerkt door de golvende rand, die veelbetekenende slagschaduwen minimaliseert.
Net als bij de hele PYTHON-serie kunnen alle koordstoppers met één hand worden bediend, met handschoenen voor een smallere en bredere positionering. Ze kunnen ook gemakkelijk worden vervangen als ze beschadigd zijn.
Opgerold in de capuchon is de poncho gemakkelijk te vervoeren en samen te drukken.

Gewicht: ongeveer. 645 g.

PHANTOMLEAF® heeft speciaal voor de behoeften van Special Forces een nieuw type mesh-materiaal ontwikkeld: de PYTHON-productlijn. De doelpunten waren:

 • Volledige camouflage in de visuele en nabij-infrarode gebieden van het elektromagnetische spectrum.
 • Verlaagd glansniveau en laag geluidsniveau.
 • Inherent vlamvertragend.
 • Zeer scheurvast en dicht geweven: minder verstrengeling in doornen en een barrière tegen vectoren (ziekteverwekkende organismen).
 • Extra licht en klein in verpakkingsformaat.
 • Lage wateropname en sneldrogend.

Tot dusver zijn de PHANTOMLEAF®-producten alleen geleverd aan speciale eenheden bij het leger en de politie in binnen- en buitenland. Hun effect is daar in actie bewezen. Vanwege de diverse vraag heeft PHANTOMLEAF® besloten om ook camouflagepatronen te koop aan te bieden.
Het resultaat is het WASP II camouflagepatroon, dat een exclusieve look combineert met opvallende camouflagekwaliteit:

 • Unieke breuk van het silhouet.
 • In combinatie met complexe structurele algoritmen.
 • Gerichte manipulatie van de menselijke perceptie op basis van medische expertise.

Hierdoor is het te camoufleren object veel moeilijker te detecteren van dichtbij tot veraf en dit voor een verscheidenheid aan achtergronden zoals gras, droge takken, bladeren in verschillende kleuren en helderheden van een operatiegebied (zie camouflagepatroon zones hieronder). Dit vergroot de handelingsvrijheid van de gebruiker aanzienlijk.

PHANTOMLEAF® heeft een systeem van camouflageschema’s ontwikkeld dat consistent modulair en gecoördineerd is voor wereldwijd gebruik:

WASP II in kleurvariant Z2 (lage groei) voor gebieden met laaggroeiende vegetatie, zoals gras en kreupelhout en op sommige plaatsen rots en puin.
WASP II in de kleurvariant Z3A (hoge groei zonder sneeuwbedekking) voor gebruik in gebieden met hoge vegetatie, zoals loof- en naaldbossen, maar ook tropische oerwouden met een hoog aanpassingsvermogen voor grensgebieden zoals struiken en landbouwgrond of gras zones.
WASP II in kleurvariant Z3b (hoog gestalte met sneeuwbedekking) voor gebruik in gebieden met vegetatie en rotsen en een onderbroken sneeuwbedekking.
WASP II in de kleurvariant Z4 (constructie) voor gebruik in door mensen veranderde omgevingen van stedelijk terrein tot grote voertuigen zoals schepen, vliegtuigen en treinen tot bijzondere scenario’s zoals booreilanden.

100% geproduceerd in Duitsland

——————————————————————————————————————————–

Python Poncho G1 Wasp.II.Z3A

The PHANTOMLEAF® PYTHON PONCHO G1 hides more functions than is obvious at first glance: On the one hand, it can be worn like a classic poncho: it can be closed on the sides with large, glove-operated buttons.
The upper part consists of an anatomically cut hood that can be fixed to the head with elastic drawstrings so that it follows all movements and does not obstruct the view.
A face veil that can be stowed in the neck can be attached to an optronic device using a drawstring without hindering its operation or being blown down by the wind. Due to its extra light design, it can be observed through the face veil. At the same time, the hole shadow between the observer and the optronics is reduced.
If the poncho is to be used in motion, it can be buttoned up in the front center using a button inwards (!). This prevents stepping on / getting caught in the vegetation.
If the poncho is to be used to camouflage a stationary precision shooter with a long weapon, a button bar can be opened in the front center through which the telescopic sight comes up. This can then be camouflaged with the face veil as described above. The poncho can also be attached to the rifle at the front with a loop. If the side heads are now opened, the poncho covers the entire shooter, the long weapon and all shadows.
Similarly, when unbuttoned, it can act as a quick camouflage sheet or tarp. Furthermore, several ponchos can be connected to one another using the buttons, so that a larger tarpaulin is created.
All outer edges including the hood are worked extra contour-breaking due to the wavy edge, which minimizes telltale cast shadows.
As in the entire PYTHON series, all cord stoppers can be operated with one hand, with gloves for narrower and wider positioning. They can also be easily replaced if damaged.
When rolled up in the hood, the poncho can be transported easily and compressed.
Weight: approx. 645 g.
PHANTOMLEAF® has developed a new type of mesh material especially for the needs of Special Forces: the PYTHON product line. The target points were:
 • Complete camouflage in the visual and near infrared regions of the electromagnetic spectrum.
 • Reduced gloss level and low noise.
 • Inherently flame retardant.
 • Very tear-resistant and tightly woven: less entanglement in thorns and a barrier against vectors (disease-transmitting organisms).
 • Extra light and small in pack size.
 • Low water absorption and quick drying.
So far, the PHANTOMLEAF® products have only been supplied to special units in the military and police at home and abroad. Their effect has been proven in action there. Due to the diverse demand, PHANTOMLEAF® has decided to also offer camouflage patterns for sale.
The result is the WASP II camouflage pattern, which combines an exclusive look with striking camouflage quality:
 • Unique breaking of the silhouette.
 • In combination with complex structural algorithms.
 • Targeted manipulation of human perception based on medical expertise.
As a result, the object to be camouflaged is much more difficult to detect from close to distant distance and this in front of a variety of backgrounds such as grass, dry branches, leaves in different colors and brightnesses of an operational area (see camouflage pattern zones below). This considerably expands the user’s freedom of action.
PHANTOMLEAF® has developed a system of camouflage schemes that is consistently modular and coordinated for worldwide use:
 • WASP II in color variant Z2 (low growth) for regions with low-growing vegetation, such as grass and scrubland and in places rock and scree.
 • WASP II in the color variant Z3A (tall growth without snow cover) for use in areas with high vegetation, such as deciduous and coniferous forests, but also tropical jungles with a high level of adaptability for border areas such as bush and agricultural land or grass zones.
 • WASP II in color variant Z3b (tall stature with snow cover) for use in regions with vegetation and rocks and an interrupted snow cover.
 • WASP II in the color variant Z4 (construction) for use in humanly changed surroundings from urban terrain to large vehicles such as ships, aircraft and trains to special scenarios such as drilling rigs.
100% made in Germany.

Extra informatie

Kleur

Merk

Phantomleaf

Phantomleaf ontwikkelt modulaire camouflagesystemen voor professioneel gebruik. Deze worden gekenmerkt door hun "intelligente patronen", als het ware auto-adaptieve functie: ze hebben een aanzienlijk verbeterd camouflage-effect, vooral voor bewegende objecten voor veranderende achtergronden. Daarnaast zijn onze camouflageschema's optimaal afgestemd op de vorm van het te camoufleren object. We streven naar een systematische aanpak en werken vanaf het begin van de productontwikkeling samen met consumenten en onze industriële partners in een geest van vertrouwen. Dit stelt ons in staat om de gehele productieketen in kaart te brengen en systematische benaderingen te implementeren. De gebruikers van onze producten - voornamelijk special forces uit de militaire en politiesector - staan ​​voor extreme eisen. Om hen optimaal te ondersteunen, ontwikkelen we op maat gemaakte en dus geclassificeerde (niet-openbare) camouflageoplossingen op basis van hun speciale behoeften. Uw bescherming is onze topprioriteit.
Phantomleaf Logo

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Phantomleaf Python Poncho G2 Wasp II Z3B” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

1 Reactie